wasmachineverhuizen.nl

/
Boekingsvoorwaarden

Boekingsvoorwaarden

Ingangsdatum 17 april 2023

01. Algemeen

1.1 Door gebruik te maken van de diensten van MoveDesk voor verhuispakketten en meubeltransport, gaat de klant akkoord met deze boekingsvoorwaarden.

02. Boekingen

2.1 Alle boekingen moeten minimaal 24  uur voorafgaand aan de gewenste verhuisdatum worden gemaakt.

2.2 Boekingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen alleen worden bevestigd nadat de klant een schriftelijke bevestiging van MoveDesk heeft ontvangen.

03. Tarieven en Betaling

3.1 De tarieven voor verhuispakketten en meubeltransport worden bepaald op basis van de afstand, de hoeveelheid te verplaatsen goederen en eventuele extra diensten die zijn aangevraagd.

3.2 Betaling moet voorafgaand aan de verhuizing worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

04. Annulering en Wijzigingen

4.1 Klanten hebben het recht om hun boeking kosteloos te annuleren of te wijzigen tot 48 uur voor de geplande datum. Annuleringen of wijzigingen binnen deze termijn kunnen leiden tot annuleringskosten..

4.2 Annuleringen of wijzigingen die meer dan 48 uur voor de geplande datum worden doorgegeven, worden kosteloos verwerkt door MoveDesk.

4.3 Annuleringen of wijzigingen binnen 48 uur voor de geplande datum kunnen leiden tot annuleringskosten. Deze kosten worden vastgesteld op 75% van het oorspronkelijke boekingsbedrag

05. Verantwoordelijkheden van de klant

5.1 De klant is verantwoordelijk voor het zorgen voor een veilige en toegankelijke laad- en loslocatie.

5.2 De klant moet ervoor zorgen dat alle goederen die moeten worden verplaatst, goed zijn verpakt en beschermd.

5.3 De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele vergunningen of toestemmingen die nodig zijn voor de verhuizing.

06. Uitvoering en onvoorziene omstandigheden

6.1 MoveDesk zal zich naar beste vermogen inspannen om de verhuizing of het transport uit te voeren op de afgesproken datum en tijd, zoals overeengekomen in de boeking. De klant erkent echter dat in sommige gevallen onvoorziene omstandigheden zich kunnen voordoen die invloed hebben op de uitvoering van de verhuizing of het transport.

6.2 In geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder maar niet beperkt tot, verkeersproblemen, personeelsuitval, voertuig defecten, weersomstandigheden, overmacht, of andere onvoorziene gebeurtenissen die de uitvoering van de verhuizing of het transport beïnvloeden, zal MoveDesk de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de situatie. MoveDesk zal zich inzetten om in overleg met de klant alternatieve afspraken te regelen voor het transport of de verhuizing.

6.3 De klant erkent dat aan de oorspronkelijk overeengekomen datum en tijd geen absolute rechten kunnen worden ontleend in geval van onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de verhuizing of het transport.

6.4 Indien alternatieve afspraken niet naar tevredenheid van beide partijen kunnen worden geregeld en de klant ervoor kiest om de boeking te annuleren, zal MoveDesk annuleringskosten van 50% van het oorspronkelijke boekingsbedrag in rekening brengen. Deze annuleringskosten dekken de administratieve en operationele kosten die reeds zijn gemaakt in verband met de oorspronkelijke boeking.

6.5 MoveDesk behoudt het recht om de uitvoering van de verhuizing of het transport te weigeren indien er meer en/of zwaardere items zijn dan oorspronkelijk in de boeking zijn opgenomen. In een dergelijk geval zal MoveDesk 75% van het oorspronkelijke boekingsbedrag in rekening brengen als compensatie voor de gemaakte kosten en het ongemak.

07. Schade en Aansprakelijkheid

7.1 MoveDesk zal alle redelijke maatregelen nemen om schade aan de goederen van de klant te voorkomen. In geval van schade zal MoveDesk binnen een redelijke termijn proberen een oplossing te vinden, zoals reparatie of vergoeding.

08. Verzekering

8.1 MoveDesk heeft een aansprakelijkheidsverzekering die schade aan goederen tijdens het transport dekt tot een bepaald bedrag. De klant wordt geadviseerd om een aanvullende verzekering af te sluiten indien gewenst.

09. Klachten

9.1 Klachten moeten schriftelijk binnen 24 uur na de verhuizing worden ingediend. MoveDesk zal klachten zo snel mogelijk onderzoeken en oplossen.

10. Toepasselijk recht

10.1 Deze boekingsvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Nederland en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Arnhem.

Door gebruik te maken van de diensten van MoveDesk voor verhuispakketten en meubeltransport, erkent de klant dat hij/zij deze boekingsvoorwaarden heeft gelezen en begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.